Post Scriptum: „История на Врачанска епархия от нейното учредяване до 30-те години на XX век“ от д-р Мирослав Ангелов

На 30 януари 2023 г. денят, в който Църквата чества паметта на светите трима светители св. Василий Велики, св. Григорий Богослов и св. Йоан Златоуст и празник на висшите богословски школи, поставихме начало на нова поредица срещи Post Scriptum, в която представяме книгите на докторанти на Православния богословски факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, успешно защитили и публикували своите дисертации. Третата среща ще бъде посветена на „История на Врачанска епархия от нейното учредяване до 30-те години на XX век“ с автор – д-р Мирослав Ангелов.

Д-р Мирослав Ангелов е роден през 1985 г. в гр. Враца. През 2009 г. завършва с отличие бакалавърска степен по Теология с педагогическа квалификация в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През 2015 г. се дипломира в магистърска програма „Вяра и живот“ към Богословския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. През 2017 г. е зачислен за редовен докторант към катедра „Историческо и практическо богословие“ на Православния богословски факултет във Великотърновския университет ,,Св. св. Кирил и Методий“ с научен ръководител прот. проф. д-р Людмил Малев.

На 16 декември 2021 г. защитава докторска дисертация на тема: „Врачанска епархия от нейното учредяване до утвърждаването и нейния разцвет при митрополитите Константин (1884-1912 г.) и Климент (1914-1930 г.)“ и му е присъдена образователна и научна степен „доктор” по професионално направление: Религия и теология, научна специалност Теология (История на БПЦ).

Настоящата книга е защитеният докторски труд на автора, издаден с благословението и подкрепата на Негово Високопреосвещенство Врачански митрополит Григорий.

В основата на тази книга е дисертационният труд на Мирослав Ангелов. Изложението е с подчертан приносен характер, въз основа на което на автора е присъдена научната и образователна степен „доктор”. Изследването е първото по рода си, което проследява живота и делото на архиереите в историята на Врачанска епархия от нейното учредяване до 1930 г. Въз основа на архивни документи са представени неизвестни събития, като например репресиите на правителството на Стефан Стамболов срещу митрополит Константин. За първи път изцяло въз основа на изворови данни и периодичен църковен печат е разгледан подробно животът и е анализирано делото на Врачанския митрополит Климент. Откроени са методите, посредством които за шестнадесетгодишното си управление той довежда Врачанска епархия до завиден църковно-административен разцвет. Важен резултат е например фактът, че благодарение на неуморните трудове на митрополит Климент, в качеството му на наместник-председател на Св. Синод, днес всички храмове на Българската православна църква разполагат със земи, които им служат за издръжка. Изследването, въз основа на архивни източници и периодични печатни издания, осветлява за историческата наука и едно напълно заличено събитие, което бележи края на Септемврийското въстание – „атентата в гpaд Враца”.

Книгата е предназначена за широк кръг читатели, както и за краеведи, историци и изучаващи най-новата история на Българската православна“ църква.

(Предговор от научния редактор проф. д-р Людмил Малев)

Кога?

23 февруари 2023 г. (четвъртък) от 16.30 ч.

Къде?

Православен център „Проф. Тотю Коев“, 11 блок на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

 

 

Автор: фондация „Дякония и мисия“

СПОДЕЛИ